Петък, Октомври 20, 2017

Търсене в сайта

Петък, 21 Април 2017 17:06

КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ СЛИВЕН Е ДОБРО

Областният управител на област Сливен информира, че в отговор на поискана информация от РЗИ - Сливен, „ВиК – Сливен“ ООД и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив относно показателите „уран“, „алфа активност“ и „манган“ на питейната вода в област Сливен, в поставения срок бяха получени отговори от РЗИ и ВиК.

От тях става ясно, че според направения от ВиК-Сливен мониторинг на водата, използвана за питейно-битови нужди в област Сливен, през 2016 г. и направените досега анализи за 2017 г. по Съвместната програма с РЗИ-Сливен, няма отклонения по показателите уран и алфа активност.

По показателя манган през 2016 г. за отделни проби от селата Червенаково и Близнец е имало превишени стойности, затова те са обект на засилен контрол. Последните проби, взети от пунктовете на двете села, са от 20.04.2017 г.

Всички изследвани показатели (включително и манган) са в допустимите норми.

До края на месец май от ВиК-дружеството предвиждат почистване и дезинфекция на водоизточника и водоема, захранващ с вода двете села.

Според информацията на РЗИ-Сливен по показател манган в последните три години е установено завишение в една проба в зоната на водоснабдяване на с. Пъдарево (през септември 2014 г.) и в четири водни проби от зоната на гр. Котел (през юли 2015 г. и ноември 2015 г.).

Като временни причини се посочват ремонтни дейности на водоснабдителните системи на населените места, както и обилните дъждове за замърсяването на водоизточника в гр. Котел.

След тези дати не са регистрирани отклонения по този показател.

В РЗИ-Сливен ежегодно се планират пробите за радиологичен контрол, а пробонабиранията се изследват в Лабораторно-изпитвателен комплекс към РЗИ-Бургас.

По показател алфа активност е регистрирано завишение в пробите от селата Драгоданово (протоколи от 16.01.2017 г. и 27.3.2017 г,), Скобелево (протокол от 28.04.2016 г.), Гавраилово (протокол от 28.04.2016 г.) и Ябланово (протоколи от 08.12.2016 г. и 14.02.2017 г.).

Същите водни проби са изследвани и за радиоактивен уран, като не са установени наднормени нива. В РЗИ-Сливен и към момента продължава мониторингът за радиоактивни вещества.

За първото тримесечие на 2017 г. са изпратени 8 проби за изследвания, като резултатите още не са постъпили в РЗИ-Сливен.

Партньори

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Партньори

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Превод